Skip to main content

Измене одобреног пројекта

После доношења решења о одобравању пројекта, а најкасније 30 дана пре истека рока за реализацију одобреног пројекта, корисник ИПАРД подстицаја може поднети САМО ЈЕДАН захтев за измену одобреног пројекта:

 • ако су измене пројекта такве да се њима не мењају битне особине, односно сврха инвестиције;
 • ако се измене односе на продужетак рока за завршетак пројекта, односно продужетак рока за подношење захтева за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја, из оправданих разлога, за највише шест месеци за инвестиције у набавку опреме, машина и механизације, односно за највише 12 месеци за инвестиције у изградњу и опремање објеката;
 • ако реализација одобреног пројекта није могућа или није економски оправдана услед:
  (1) више силе,
  (2) немогућности добављача да обезбеди производе и услуге,
  (3) промене прописа,
  (4) увођења нових технологија које могу побољшати ефикасност предметне инвестиције.

Уз захтев за измену одобреног пројекта, подносилац захтева доставља и доказе којима се потврђује оправданост разлога за измену.