Skip to main content

Ко може да конкурише

Инвестиције у следеће секторе:

 1. Mлека
 2. Mеса (укључујући и гуске и ћурке)
 3. Воћа (воће, садни материјал воћа и матичњаци воћака)
 4. Поврћа
 5. Житарице и индустријски усеви (шећерна репа, соја, сунцокрет, уљана репица, уљана тиква, лан и конопља)
 6. Грожђа (садни материјал винове лозе и матичњаци винове лозе)
 7. Јаја
 8. Аквакултура (сектор рибарства)

Право на ИПАРД подстицаје остварује лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном  статусу и то:

Физичко лице

носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

Предузетник

 1. уписано у Регистар привредних субјеката и има активан статус;
 2. није покренут поступак стечаја или ликвидације;
 3. рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана, у периоду од 12 месеци пре подношења захтева.

Привредно друштво

 1. уписано у Регистар привредних субјеката и има активан статус;
 2. није покренут поступак стечаја или ликвидације;
 3. рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана, у периоду од 12 месеци пре подношења захтева.
 4. у структури власништва има мање од 25% јавног капитала или гласачких права тог јавног капитала;
 5. је разврстано у микро, мало или средње правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство;
 6. није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;
 7. није члан холдинга или концерна.

Земљорадничка задруга

 1. уписано у Регистар привредних субјеката и има активан статус;
 2. није покренут поступак стечаја или ликвидације;
 3. рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана, у периоду од 12 месеци пре подношења захтева.
 4. у структури власништва има мање од 25% јавног капитала или гласачких права тог јавног капитала;
 5. је разврстано у микро, мало или средње правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство;
 6. није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;
 7. није члан холдинга или концерна.

ОПШТИ УСЛОВИ (неопходни за конкурисање)

 1. Да подносилац захтева нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода
 2. Да има пребивалиште, односно седиште на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и Западне Србије, Јужне и Источне Србије у складу са законом којим се уређује регионални развој;
 3. Да се инвестиција налази на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и Западне Србије, Јужне и Источне Србије у складу са законом којим се уређује регионални развој;
 4. Да нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
 5. Да су објекат и катастарска парцела који су предмет инвестиције у његовом власништву или да постоји Уговор о закупу од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката
 6. Да није предузео ниједну радњу везану за реализацију инвестиције пре доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак;
 7. Да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица, односно добављачи међусобно не представљају повезана лица;
 8. Да има три прикупљене понуде за набавку инвестиције, за вредност већу од 10.000 евра
  односно једну понуду за набавку инвестиције за вредност до 10.000 евра, а које су важеће на дан подношења захтева (за опште трошкове који су настали раније доставља се рачун)
 9. Да се инвестиција односи на производњу пољопривредних производа датих у Листа пољопривредних производа
 10. Да носилац пољопривредног газдинства или стручно лице одговорно за процес производњетва (за предузетника, задруге и привредно друштво) поседује искуство, односно знање у области пољопривреде, и то:
  - средњошколско образовање у области пољопривреде и/или ветерине, или
  - да је уписан у својству носиоца или члана пољопривредног газдинства у периоду од најмање три године, или
  - радно искуство у периоду од три године у области пољопривреде, или
  - високу стручну спрему, или
  - средњошколско образовање и изјаву да ће похађати обуку у минималном трајању од 50 часова предавања у одговарајућем сектору до подношења захтева за исплату;
 11. Да је окончан поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје по претходно одобреном пројекту по основу овог правилника;
 12. Да роба која је предмет набавке потиче из прихватљивих земаља (осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка)
  Аустрија, Белгија, Бугарска, Чешка Република, Хрватска, Кипар, Данска, Естонија, Финска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Ирска, Италија, Летонија, Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Пољска, Португалија, Румунија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Велика Британија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Турска, бивша Југословенска Република Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Алжир, Јерменија, Азербејџан, Белорусија, Египат, Грузија, Израел, Јордан, Либан, Либија, Молдавија, Мароко, Сирија, Тунис, Украјина и Палестина.
 13. Да роба која је предмет набавке потиче са територије Србије (осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка)
 14. Да за објекат који је предмет инвестиције има дозволу за изградњу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;
 15. Да за остваривање права на одобравање пројекта нису вештачки створени услови у циљу остваривања предности супротно ИПАРД програму.
 16. Ако је предмет захтева опрема која се уграђује у објекат, лице остварује право на одобравање пројекта ако објекат који је предмет инвестиције има дозволу за употребу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно у складу са законом којим се уређује озакоњење објеката
 17. Ако је предмет захтева инвестицијa за производњу енергије из обновљивих извора подносилац мора да:
  - енергију из обновљивих извора користи за сопствену потрошњу на газдинству;
  - пројектована годишња производња енергије из постројења које је предмет захтева не прелази вредност од 120% годишњег просека потрошње укупне топлотне и електричне енергије на газдинству, рачунато за период од претходне три године, осим ако овим правилником није другачије одређено;
  - вишак производње електричне енергије из постројења које је предмет захтева а који се предаје мрежи на годишњем нивоу, није већи од утврђене укупне просечне годишње топлотне и електричне енергије на газдинству.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

СЕКТОР МЕСА

 1. у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају);
 2. Укупни капацитет објекта:
  - од 30 до 1.000 говеда
  - од 200 до 1.000 оваца/коза
  - од 30 до 400 крмача
  - од 200 до 10.000 товних свиња
  - од 5.000 до 50.000 бројлера
  - од 1.000 до 10.000 ћурки
  - од 300 до 3.000 гусака
  - родитељско јато кокошака тешког типа (без ограничења капацитета)
  Остварује право на одобравање пројекта за:
  - Улагања у изградњу/реконструкцију/опремање објеката или штала, у објекте и опрему за биосигурност фарме у објекте и опрему за управљање отпадом, третман отпадних вода, мере превенције загађења ваздуха, у
  - Изградњи/реконструкција капацитета за складиштење стајњака укључујући специфичну опрему објеката за руковање и коришћење сточне хране и стајњака, као што су резервоари за стајњак, специјализована опрема за транспорт стајњака;
  - Улагања у пољопривредну механизацију (укључујући тракторе до 100 kW) и опрему;
  - Улагања у производњу енергије на фармама из обновљивих извора.
 3.  Подносилац које има објекат капацитета:
  више од 1.000 говеда или
  више од 1.000 оваца и коза или
  више од 10.000 свиња или
  више од 50.000 бројлерских родитеља по турнусу.
  више од 50.000 бројлера по турнусу
  Остварује право на одобравање пројекта само за:
  - изградњу и/или реконструкцију складишних капацитета за стајњак и/или специфичну опрему и механизацију за манипулацију и коришћење стајњака;
  - инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора на газдинству.

СЕКТОР МЛЕКА

 1. Да је подносилац власник животиње која је предмет захтева, која је обележена и регистрована у складу са законом којим се уређује ветеринарство;
 2. У Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којем се држе или узгајају);
 3. је власник животиње која је предмет захтева или је власник животиње члан његовог породичног пољопривредног газдинства;
 4. Лице које има 30 - 300 крава Остварује право на одобравање пројекта за:
  - Улагања у изградњу и/или у реконструкцију штале или објеката за складиштење у просторијама фарме
  - Опрему за штале за краве музаре, производњу млека као што су машине за мужу, хлађење млека на фарми
  - Објеката и опреме за управљање отпадом, третман отпадних вода, мере за спречавање загађења ваздуха,
  - Изградњи и/или реконструкцији капацитета за складиштење стајњака укључујући специфичну опрему објеката за руковање и коришћење сточне хране и стајњака, као што су резервоари за стајњак, специјализовано ђубриво транспортна опрема;
  - Улагања у пољопривредну механизацију (укључујући тракторе до 100 kW) и опрему;
  - Улагања у производњу енергије на фармама из обновљивих извора
 5. Лице које има више од 300 млечних крава остварује право на одобравање пројекта само за:
  - инвестиције у изградњи и/или реконструкцији складишних капацитета за стајњак и/или специфичну опрему и механизацију за манипулацију и коришћење стајњака;
  - инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора на газдинству.

СЕКТОР ВОЋА

 1. Минимална вредност инвестиције 50.000 Евра
 2. ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
  1)Набавка трактора (до 100 kW), машина и опреме;
  2)Изградња/доградња/реновирање/модернизација пластеника (прекривених стаклом и/или пластиком) као и набавка опреме и/или материјала за воћарску и расадничку производњу;
  3)Улагања у системе за заштиту од града на фармама (укључујући компјутерску опрему) за воћњаке;
  4)Улагања у системе за наводњавање на газдинствима која користе подземне воде (вађење из извора, бунара) и површинске воде (повучене из река, језера и резервоара) и изградњу система за наводњавање, укључујући пумпе, цеви, вентиле и прскалице који ће заменити старе неефикасне системе и доприносе уштеди у количини коришћене воде;
  5)Улагања у подизање и реструктурирање засада воћа (набавка вишегодишњег садног материјала - осим једногодишњих биљака), укључујући припрему земљишта;
  6)Улагања у грађевинарство и/или у реконструкција и/или опремање објеката за складиштење воћа, укључујући УЛО капацитете, складишта за воће, укључујући УЛО капацитете.

СЕКТОР ПОВРЋА

 1. Минимална вредност инвестиције 50.000 Евра
 2. ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
  1) Набавка трактора (до 100 kW), машина и опреме;
  2) Изградња/доградња/реновирање/модернизација пластеника (прекривених стаклом и/или пластиком) као и набавка опреме и/или материјала за воћарску и расадничку производњу;
  3) Улагања у системе за заштиту од града на фармама (укључујући компјутерску опрему) за воћњаке;
  4) Улагања у системе за наводњавање на газдинствима која користе подземне воде (вађење из извора, бунара) и површинске воде (повучене из река, језера и резервоара) и изградњу система за наводњавање, укључујући пумпе, цеви, вентиле и прскалице који ће заменити старе неефикасне системе и доприносе уштеди у количини коришћене воде;
  5) Улагања у подизање и реструктурирање засада воћа (набавка вишегодишњег садног материјала - осим једногодишњих биљака), укључујући припрему земљишта;
  6) Улагања у грађевинарство и/или у реконструкција и/или опремање објеката за складиштење воћа, укључујући УЛО капацитете, складишта за воће, укључујући УЛО капацитете.

ЖИТАРИЦЕ И ИНДУСТРИЈСКИ УСЕВИ

 1. Да подносилац захтева у Регистру има пријављене културе под житарицама и индустријским усевима у складу са шифарником биљне производње
 2. од 50 до 100 ха под житарицама и инд. усевима:
  -Куповина трактора (до 100 kW);
  -Набавка механизације и машина (осим комбајна) за пољ. производњу;
  -Изградња складишних објеката и опреме
 3. ако има више од 100 ха под житарицама и инд. усевима:
  -Изградњу, доградњу, реновирање, модернизацију и опремање складишних објеката, набавку механизације и машина за конзервацију и обраду земљишта
 4. ако има од 2 до 100 ха под производњом хмеља:
  -Куповина трактора (до 100 kW);
  -Набавка механизације и машина (осим комбајна) за пољ. производњу;
  -Изградња складишних објеката и опреме

СЕКТОР ЈАЈА

 1. у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (врста животиња и број газдинства (ХИД) на којем се држе или узгајају);
 2. Регистрован објекат у Регистар одобрених објеката за:
  - држање кокошака носиља у експлоатацији, односно
  - за производњу родитељског јата кокошака лаког типа, односно
  - одгој кокошака носиља;
 3. Да је подносилац захтева власник животиње која је предмет захтева или је власник животиње члан његовог РПГ
 4. У експлоатацији капацитета од 5.000 до 200.000 кока носиља / уписан објекат за производњу родитељског јата кокошака лаког типа / уписан објекат одгој кокошака носиља:
  -Улагања у изградњу/опремање објеката за коко носиље, производњу и складиштење јаја, као и сточне хране; објекти за управљање отпадом, третман отпадних вода, мере превенције загађења ваздуха, изградња капацитета за складиштење стајњака;
  -Улагања у пољопривредну механизацију (укључујући тракторе до 100 kW) и опрему;
  -Улагања у производњу енергије на фармама из обновљивих извора
 5. Уколико подносилац захтева има више од 200.000 кокошака остварује право на одобравање пројекта само за:
  -Инвестиције у реконструкције које се односе само на замену старих необогаћених кавеза и/или опреме за испуњавање стандарда ЕУ у погледу добробити животиња,
  -Објекти и опрема за управљање отпадом, третман отпадних вода, мере за спречавање загађења ваздуха, изградњу капацитета за складиштење стајњака;
  -Улагања у производњу енергије на фармама из обновљивих извора;
  -Улагања у побољшање мера биолошке безбедности.

СЕКТОР ГРОЖЂА

 1. Да подносилац захтева у Регистру има уписано 2 ха до 100 ха грожђа у складу са шифарником биљне производње  
 2. Мора бити уписан у Виноградарском регистру у складу са Законом којим се уређује вино;
 3. ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
  -Набавка трактора за воћњаке и винограде (до 100 kW), машине за цераду и жетву и машине за друге агротехничке и амфелотехничке мере и опрему;
  -Улагања у системе заштите од града на фармама (укључујући компјутерску опрему);
  -Улагања у системе за наводњавање на фармама који користе подземне воде (вађење из извора, бунара) и површинске воде (повучене из река, језера и акумулација) и изградњу система за наводњавање укључујући пумпе, цеви, вентиле и прскалице како би се заменили стари неефикасни системи и допринели уштеда у количини потрошене воде;
  -Изградња и/или реконструкција и/или опремање складишта стоног грожђа, укључујући УЛО капацитете.

САДНИ МАТЕРИЈАЛ (воћа, винове лозе, хмеља)

 1. Обавља делатност производње садног материјала воћа у складу са посебним прописом којим се уређује регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља
 2. Минимална вредност инвестиције 50.000 Евра
 3. ПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ
  -Улагања у системе за наводњавање на газдинствима који користе подземне воде (вађење из извора, бунара) и површинске воде (повучене из река, језера и акумулација) и изградњу система за наводњавање укључујући пумпе, цеви, вентиле и прскалице за уштеде у количини потрошене воде;
  Садња нових матичних засада виших фитосанитарних категорија садног материјала;
  -Изградња објеката за конзервацију и умножавање садног (расадничког) материјала и набавка опреме/уређаја/материјала (укључујући и садни материјал) за расадничку производњу, као и складишта за очување садног материјала.
  -Улагања у системе заштите на газдинствима од града за матичне плантаже, расаднике, винограде и друго (укључујући компјутерску опрему) – сектор грожђа!!!

СЕКТОР РИБАРСТВА

 1. Да пољопривредно газинство на крају инвестиције има укупан капацитет објекта од најмање 10 тона рибе годишње
 2. ПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ
  -Улагања у изградњу потпуно нових објеката за производњу аквакултуре и реконструкцију постојећих објеката укључујући улагања у инфраструктуру (путна мрежа, водоводна, електро мрежа и дистрибуција) на рибњацима (свих врста).
  -Улагања у нову опрему која ће се користити за узгој рибе и транспорт, поштујући стандарде биосигурности и заштите животне средине;
  -Улагања у обновљиве изворе енергије (изградња инсталација и опреме) првенствено усмерена на сопствене потребе.

НАБАВКА ТРАКТОРА (може се набавити само један током трајања ИПАРД програма)

СЕКТОР МЕСА

 1. до 60 киловата (kW) - ако има објекат капацитета од 5.000 до 20.000 бројлера по турнусу,
  до 70 киловата (kW) ако има објекат капацитета од 20.000 до 40.000 бројлера по турнусу,
 2. до 80 киловата (kW) - ако има објекат капацитета од 30 до 60 грла говеда: - односно од 300 до 1000 грла свиња, односно од 200 до 400 грла оваца или коза,
 3. до 100 киловата (kW) ако има објекат капацитета: од 60 до 1.000 грла говеда, односно од 1.000 до 10.000 грла свиња, односно од 400 до 1.000 грла оваца или коза, односно од 40.000 до 50.000 бројлера по турнусу;

СЕКТОР МЛЕКА

 1. до 80 киловата (kW) - од 20 до 50 грла млечних крава,
 2. до 100 киловата (kW) - од 50 до 300 грла млечних крава;

СЕКТОР ВОЋА

 1. до 60 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине под производњом воћа од 2 до 10 ha
 2. до 80 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине под производњом воћа од 10 до 50 ha,
 3. до 100 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине под производњом воћа од 50 до 100 ha;

СЕКТОР ПОВРЋА

 1. до 40 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 0,5 до 2 ha
 2. до 80 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 2 до 10 ha,
 3. до 90 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 10 до 30 ha,
 4. до 100 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине под производњом поврћа од 30 до 50 ha;

ОСТАЛИ УСЕВИ

 1. до 80 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине под производњом осталих усева од 2 до 20 ha
 2. до 100 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине под производњом осталих усева од 20 до 50 ha

СЕКТОР ГРОЖЂА

 1. до 60 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине под производњом грожђа од 2 до 10 ha
 2. до 80 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине под производњом грожђа од 10 до 50 ha
 3. до 100 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине под производњом грожђа од 50 до 100 ha

САДНИ МАТЕРИЈАЛ (воћа и грожђа)

 1. до 60 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине садног материјала воћа и грожђа од 0,5 до 10 ha
 2. до 80 киловата (kW) - ако у Регистру има уписане површине садног материјала воћа и грожђа од 10 до 50 ha

СЕКТОР ЈАЈА

 1. до 60 киловата (kW) - ако има објекат капацитета од 5.000 до 50.000 кокошака носиља
 2. до 70 киловата (kW) - ако има објекат капацитета од 50.000 до 100.000 кокошака носиља
 3. до 100 киловата (kW) - ако има објекат капацитета од 100.000 до 200.000 кокошака носиља