Skip to main content

Ко може да конкурише

Право на ИПАРД подстицаје остварује лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу и то:

Физичко лице

Уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као комерцијално и налази се у активном статусу;

Предузетник

 1. уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као комерцијално и налази се у активном статусу;
 2. уписано у Регистар привредних субјеката и има активан статус;
 3. није покренут поступак стечаја или ликвидације;
 4. рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана, у периоду од 12 месеци пре подношења захтева.
 5. у структури власништва има мање од 25% јавног капитала или гласачких права тог јавног капитала;
 6. није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Привредно друштво (микро или мало)

 1. уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као комерцијално и налази се у активном статусу;
 2. уписано у Регистар привредних субјеката и има активан статус;
 3. није покренут поступак стечаја или ликвидације;
 4. рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана, у периоду од 12 месеци пре подношења захтева.
 5. у структури власништва има мање од 25% јавног капитала или гласачких права тог јавног капитала;
 6. није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Сектори

 1. Рурални туризам:
  Инвестиције се могу реализовати у насељима која се налазе у руралним подручјима
  Мax 30 лежајева у регистрованим смештајним објектима – по примаоцу
  Прихватљиви трошкови:
  • смештајни објекти (собе, апартмани, куће, пансиони, кампови, хотели, итд.),
  • пратећи објекти (нпр. објекат/просторије за дегустацију хране и пића; објекти мањег обима за пружање додатних услуга - спорт, рекреација, слободно време, спа и образовање, мали ЗОО вртови…;
  • набавка ИТ хардвера и опреме, укључујући софтвер за обављање делатности
  • Набавка возила за обављање делатности (до 30% укупне инвестиције)
 2.  Директан маркетинг (храна, одећа, козметика и производи за хигијену, уметнички предмети и др)
  Инвестиције се могу реализовати у насељима која се налазе или у урбаним или у руралним срединама
  Прихватљиви трошкови:
  • изградња/реконструкција/опремање објеката за складиштење и продају на пољопривредном газдинству, као и путем интернета, на пијацама, сајмовима и у локалним продавницама (нпр. штандови, киосци, клупе, полице, столови и опрема за паковање и означавање производа;
  • Набавка опреме за чување хране
  • Набавка ИТ хардвера и опреме, укључујући софтвер
  • Мобилне продавнице - возило са одговарајућом опремом и др.).
 3. Услуге мањег обима за локално становништво и туристе
  Инвестиције се могу реализовати у насељима која се налазе у руралним подручјима
  Прихватљиви трошкови:
  Изградња/реконструкција и опремање објеката за пружање непољопривредних услуга:
  - поправка пољопривредних и шумарских алата, машина и механизације, моторна возила, мотоцикли, бицикли;
  - поправка рачунара и комуникационе опреме, предмета и апарата за личну употребу и кућних апарата;
  - фризерске/козметичке услуге
  - едукативне услуге,
  - услуге неге кућних љубимаца, ветеринарске услуге итд.

* Једна пројектна пријава може се односити на више сектора.

ОПШТИ УСЛОВИ (неопходни за конкурисање)

 1. Да се инвестиција налази у руралном подручју
 2. Да укупан број индивидуалних лежајева у свим категорисаним угоститељским објектима за смештај које има на
  територији РС, није већи од 30, за лица која у моменту подношења захтева за одобравање пројекта обављају угоститељску делатност, односно пружају угоститељске услуге, у складу са законом којим се уређује угоститељство;
 3. Да има седиште на подручју Београдског региона, региона Војводина, региона Шумадије и Западне Србије, региона Јужне и Источне Србије у складу са законом који уређује регионални развој;
 4. Да подносилац захтева нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода;
 5. Да нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
 6. Да није предузело ниједну радњу везану за реализацију инвестиције пре доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак;
 7. Да за остваривање права на одобравање пројекта нису вештачки створени услови у циљу остваривања предности супротно ИПАРД програму;
 8. Да
  - добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица, односно
  - да добављачи међусобно не представљају повезана лица;
  *Повезаним лицима се сматрају носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у првој (не могу пра-деда/пра-баба, деда/баба, родитељи, деца, унуци ни параунуци) и побочној линији закључно са трећим степеном сродства (не могу тетка и братанац/братаница или сестрић/сестричина, ујак и сестрић, стриц и братанац), усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица)
 9. Да предмет инвестиције није финансиран из других извора јавног финансирања, односно ако није у поступку за остваривање финансирања из других јавних извора финансирања.
 10. Да има:
  - једну понуду за појединачну вредност инвестиције до 10.000 евра, важећу на дан подношења захтева
  - односно три прикупљене понуде за појединачну вредност инвестиције већу од 10.000 евра, независно прибављене и које су упоредиве по садржају и по спецификацијама и важеће на дан подношења захтева
  - Рачун за опште трошкове који су настали раније
  * Пoднoсилaц у захтеву за одобравање пројекта означава као изабрану једну од три достављене понуде. Управа одобрава изабрану понуду у вредности која не може бити већа од вредности из понуде са најнижом ценом.
 11. Да је окончан поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје по претходно одобреном пројекту по основу овог правилника, односно ако по претходно одобреном пројекту у складу са овим правилником захтев за одобравање исплате није поднет у року одређеном решењем о одобравању пројекта;
 12. Да роба која је предмет набавке:
  - потиче из прихватљивих земаља (осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка од 100.000 Еур)
  - произведена најкасније пет година пре године у којој се подноси захтев за одобравање пројекта и која се први пут ставља у употребу;
  Аустрија, Белгија, Бугарска, Чешка, Хрватска, Кипар, Данска, Естонија, Финска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Ирска, Италија, Летонија, Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Пољска, Португалија, Румунија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Велика Британија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Турска, Северна Македонија, Исланд, Линхештајн, Норвешка, Алжир, Јерменија, Азербејџан, Белорусија, Египат, Грузија, Израел, Јордан, Либан, Либија, Молдавија, Мароко, Сирија, Тунис, Украјина и Палестина.
  ГРАДЊА ОБЈЕКТА (изградња, грађење, доградња, реконструкција, санација, адаптација, односно инвестиционо одржавање)
 13. Да је катастарска парцела на којој се изграђује објекат који је предмет инвестиције у његовом власништву, односно
  сувласништву;
 14. Да је објекат у власништву подносиоца захтева ако је предмет инвестиције изградња, односно изградња и опремање
 15. Да за објекат који је предмет инвестиције у изградњу има одговарајућу документацију у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;
  ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА
 16. Ако је предмет инвестиције само опремање објекта, обавезно је да је објекат:
  - за физичко лице: у његовом власништву
  - за предузетника и привредно друштво: у његовом власништву или да над тим објектом има и право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем, односно са уступиоцем – fiзичким лицем, јединицом локалне самоуправе, црквом, манастиром или министарством надлежним за послове пољопривреде, на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката, с тим да ако је објекат предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења;
 17. Ако је предмет захтева опрема која се уграђује у објекат, објекат који је предмет инвестиције мора имати грађевинску дозволу, односно решење за извођење радова или употребну дозволу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно у складу са законом којим се уређује озакоњење објеката.
  ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
 18. Ако је предмет захтева инвестицијa у изградњу/опремање постројења за производњу енергије из обновљивих извора:
  - Постројење за соларну енергију
  - Ветротурбине
  - Постројење на биомасу
  - Постројење на биогас
  - Постројење за геотермалну енергију
  - Системи даљинског грејања
  Подносилац мора да енергију из обновљивих извора користи за сопствену потрошњу на пољопривредном газдинству у циљу обављања регистроване угоститељске, односно туристичке делатности.