Skip to main content

Пријављивање за донацију

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - за пријаву

 1. Захтев за одобравање пројекта
  Подносилац захтева може поднети само један захтев за одобравање пројеката по истом јавном позиву (који може да садржи једну или више инвестиција у оквиру једног сектора)
 2. Пословни план који показује економску одрживост и одрживост пројекта на крају инвестиционог периода
  - до 50.000 евра - Једноставан пословни план
  - преко 50.000 евра - Сложен пословни план
 3. Попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев, као и на дан подношења захтева за одобравање пројекта;
 4. Понуда:
  - 1 понуда до 10.000 ЕУР
  - 3 понуде преко 10.000 ЕУР
 5. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту инвестиције, односно седишту подносиоца захтева;
 6. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;
 7. Извод из Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре
 8. Биланс успеха за претходну годину у односу на годину у којој се подноси захтев за одобравање пројекта за лице које је обвезник пореза на приход од самосталне делатности;
 9. Картице за некретнине, постројења и опрему на дан подношења захтева за одобравање пројекта за лице које води књиге по систему двојног књиговодства;
 10. Порески биланс – ПБ2 за претходну финансијску годину у односу на годину у којој се подноси захтев за одобравање пројекта за лице које је обвезник пореза на приход од самосталне делатности;
 11. Извод из катастра непокретности са копијом плана за предмет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига ако није успостављен катастар непокретности;
 12. Уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта, односно објекта који је предмет инвестиције ако подносилац захтева није власник земљишта, закључен са закуподавцем, односно уступиоцем – физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом или манастиром, на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев, с тим да ако је објекат и катастарска парцела предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења.

НИЈЕ ОБАВЕЗНО (доприноси бољем рангирању)

 1. Сертификат о органској производњи
 2. Акт о географској ознаци порекла
 3. Елаборат о енергетској ефикасности у складу са законом којим се уређује ефикасно коришћење енергије
 4. Одобрен акциони план за достизање стандарда Европске уније у сектору млека и меса у складу са националном стратегијом за унапређење објеката у којима се послује храном животињског порекла.

ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

 1. Пројекат за грађевинску дозволу и/или идејни пројекат и/или пројекат за извођење у складу са прописом којим се уређује планирање и изградња;
 2. Грађевинска дозвола, односно решење за извођење радова

ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ КОЈА СЕ УГРАЂУЈЕ У ОБЈЕКАТ

 1. Употребна дозвола за објекат

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ

 1. За инвестиције у обновљиве изворе енергије, поред документације из става 1. овог члана, доставља се и претходна студија оправданости или студија оправданости у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, а која садржи анализу просечне потрошње електричне и топлотне енергије у претходне три године на пољопривредном газдинству образложену рачунима и осталим документима о потрошњи електричне енергије, гаса, топлотне енергије, сировина за производњу енергије за инвестиције у обновљиве изворе енергије.
  У случају да није могуће обезбедити доказе о потрошњи енергије у претходне три године из става 4. овог члана, или се пројектом планира значајно повећање потрошње енергије у наредном периоду због повећања обима производње на пољопривредном газдинству, за прорачун просечне потрошње електричне и топлотне енергије у претходне три године на пољопривредном газдинству, узимају се у прорачун они подаци о потрошњи енергије који стоје на располагању, за период који не може бити мањи од годину дана, и на ту вредност се додају пројектоване вредности потрошње енергије нових постројења.