Skip to main content

Ко може да конкурише

Подржане су инвестиције у следећим секторима:

 • Млека
 • Меса
 • Воћа
 • Поврћа
 • Јаја
 • Грожђа
 • Житарица и индустријског биља
 • Рибе

Предузетник

 1. уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као комерцијално и налази се у активном статусу;
 2. уписано у Регистар привредних субјеката и има активан статус;
 3. није покренут поступак стечаја или ликвидације;
 4. рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана, у периоду од 12 месеци пре подношења захтева.

Привредно друштво

 1. уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као комерцијално и налази се у активном статусу;
 2. уписано у Регистар привредних субјеката и има активан статус;
 3. није покренут поступак стечаја или ликвидације;
 4. рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана, у периоду од 12 месеци пре подношења захтева.
 5. у структури власништва има мање од 25% јавног капитала или гласачких права тог јавног капитала;
 6. је разврстано у микро, мало или средње правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство;
 7. није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;
 8. није члан холдинга или концерна.

Земљорадничка задруга

 1. уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као комерцијално и налази се у активном статусу;
 2. уписано у Регистар привредних субјеката и има активан статус;
 3. није покренут поступак стечаја или ликвидације;
 4. рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана, у периоду од 12 месеци пре подношења захтева.
 5. у структури власништва има мање од 25% јавног капитала или гласачких права тог јавног капитала;
 6. је разврстано у микро, мало или средње правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство;
 7. није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица;
 8. није члан холдинга или концерна.

ОПШТИ УСЛОВИ (неопходни за конкурисање)

 1. Да подносилац захтева нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода;
 2. Да има седиште на подручју Београдског региона, региона Војводина, региона Шумадије и Западне Србије, региона Јужне и Источне Србије у складу са законом који уређује регионални развој;
 3. Да се инвестиција налази на подручју Београдског региона, региона Војводина, региона Шумадије и Западне Србије, региона Јужне и Источне Србије у складу са законом који уређује регионални развој;
 4. Да нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
 5. Да су објекат и катастарска парцела који су предмет инвестиције за коју се подноси захтев за одобравање пројекта у његовом власништву или на њима има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем, односно уступиоцем – физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом или манастиром, на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката, с тим да ако је објекат и катастарска парцела предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења;
 6. Да није предузело ниједну радњу везану за реализацију инвестиције пре доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак;
 7. Да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица, односно добављачи међусобно не представљају повезана лица;
 8. Да има три прикупљене понуде за набавку инвестиције за вредност већу од 10.000 евра, односно једну понуду за набавку инвестиције за вредност до 10.000 евра, а које су важеће на дан подношења захтева за одобравање пројекта (за опште трошкове који су настали раније доставља се рачун)
 9. Да се предметна инвестиција односи на прераду и маркетинг пољопривредних производа и производа рибарства датих у Листи пољопривредних производа
 10. Да је окончан поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје по претходно одобреном пројекту у складу са овим правилником
 11. Да роба која је предмет набавке потиче из прихватљивих земаља (осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка)
  Аустрија, Белгија, Бугарска, Чешка Република, Хрватска, Кипар, Данска, Естонија, Финска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Ирска, Италија, Летонија, Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Пољска, Португалија, Румунија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Велика Британија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Турска, бивша Југословенска Република Македонија, Исланд, Линхештајн, Норвешка, Алжир, Јерменија, Азербејџан, Белорусија, Египат, Грузија, Израел, Јордан, Либан, Либија, Молдавија, Мароко, Сирија, Тунис, Украјина и Палестина.
 12. Да роба која је предмет набавке потиче са територије Косова и Метохије (осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка)
 13. Да се објекат који је предмет инвестиције у сектору млека и меса не налази на Листи одобрених објеката Генералног директората Европске комисије за безбедност хране (DG SANCO);
 14. Да за објекат који је предмет инвестиције има дозволу за изградњу, односно решење за извођење радова, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња;
 15. Да за остваривање права на одобравање пројекта нису вештачки створени услови у циљу остваривања предности супротно ИПАРД програму.
 16. Ако је предмет захтева опрема која се уграђује у објекат, лице остварује право на одобравање пројекта ако објекат који је предмет инвестиције има употребну дозволу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, односно у складу са законом којим се уређује озакоњење објеката.
 17. Ако је предмет захтева инвестицијa за производњу енергије из обновљивих извора подносилац мора да:
  - енергију из обновљивих извора користи за сопствену потрошњу на пољопривредном газдинству;
  - пројектована годишња производња енергије из постројења које је предмет захтева не прелази вредност од 120% годишњег просека потрошње укупне топлотне и електричне енергије на газдинству, рачунато за период од претходне три године, осим ако овим правилником није другачије одређено;
  - вишак произведене електричне енергије из постројења које је предмет захтева, а који се предаје мрежи на годишњем нивоу, није већи од утврђене укупне просечне годишње потрошње топлотне и електричне енергије на газдинству.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

СЕКТОР МЕСА

 1. Да испуњава ветеринарско-санитарне услове за прераду меса у складу са прописима којима се уређује ветеринарство.
 2. Ако је подносилац захтева кланица има утврђен минимални капацитет клања за: 10 говеда или 50 свиња или 50 оваца или 5.000 јединки живине на дан.

СЕКТОР МЛЕКА

 1. Да је уписано у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката у складу са прописима којима се уређује ветеринарство;
 2. Да има утврђен дневни капацитет објекта за прераду млека од 3.000 до 100.000 литара.

СЕКТОР ВОЋА

Нема посебних услова

СЕКТОР ГРОЖЂЕ

1. Да у Регистру има уписано грожђе у складу са шифарником биљне производње
2. Да је уписан у Виноградарски регистар у складу са Закономкојим се уређује вино

СЕКТОР ЈАЈА

1. Да има објекат за израду производа од јаја који испуњава ветеринарско-санитарне, односно опште и посебне
услове за хигијену хране животињског порекла;
2. Да је објекат уписан у Регистар одобрених објеката у складу са прописима којима се уређује ветеринарство.