Skip to main content

Пријављивање за донацију

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - за пријаву

 1. Захтев за одобравање пројекта
  Подносилац захтева може поднети само један захтев за одобравање пројеката по истом јавном позиву. Захтев се може поднети за једну или више инвестиција из Листе прихватљивих инвестиција и трошкова у оквиру једног сектора.
 2. Пословни план који показује економску одрживост и одрживост пројекта на крају инвестиционог периода кроз пословни план.
  - до 100.000 евра - Једноставан пословни план
  - преко 100.000 евра - Сложен пословни план
 3. Доказ о стручној спреми или радном искуству у области пољопривреде
  - сведочанство средње школе из области пољопривреде и/или области ветерине, или
  - диплому установе високог образовања или
  - уговор о раду на пословима у области пољопривреде у одговарајућем сектору који прати пријава и одјава на обавезно социјално осигурање или
  - потврду о стручном оспособљавању за пољопривредно занимање,
  - сведочанство средње школе и изјава о похађању обуке у минималном трајању од 50 часова предавања у одговарајућем сектору која ће се обавити пре подношења захтева за исплату;
 4. Понуде:
  1 понуда до 10.000 ЕУР
  3 понуде за преко 10.000 ЕУР
 5. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединица локалне самоуправе
 6. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе.
 7. Сертификат о органској производњи
  није обавезно – доприноси бољем рангирању Пријаве и доноси додатних 10% рефундације

ДОДАТНО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА, ЗАДРУГУ, ПРИВРЕДНО  ДРУШТВО

 1. Извод из АПР-а
 2. Финансијску картицу основних средстава на дан 31. децембар претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев, као и на дан подношења захтева за одобравање пројекта.

ДОДАТНО ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ ВОДИ ПРОСТО КЊИГОВОДСТВО И ИДИВИДУАЛНИ ПОЉОПРИВРЕДНИК КОЈИ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

 1. биланс успеха за претходну годину у односу на годину у којој се подноси захтев;
 2. порески биланс-ПБ2 за претходну финансијску годину у односу на годину у којој се подноси захтев.

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ

 1. Доставља се и претходна студија изводљивости или студија оправданости у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, а која садржи анализу просечне потрошње електричне и топлотне енергије у претходне три године на пољопривредном газдинству образложену рачунима и осталим документима о потрошњи електричне енергије, гаса, топлотне енергије, сировина за производњу енергије за инвестиције у обновљиве изворе енергије.
  У случају да није могуће обезбедити доказе о потрошњи енергије у претходне три године из става 3. овог члана, или се пројектом планира значајно повећање потрошње енергије у наредном периоду због повећања обима производње на пољопривредном газдинству, за прорачун просечне потрошње електричне енергије и топлотне енергије у претходне три године на пољопривредном газдинству, узимају се у прорачун они подаци о потрошњи енергије који стоје на располагању, за период који не може бити мањи од годину дана и на ту вредност се додају пројектоване вредности потрошње енергије нових постројења.

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ИЗГРАДЊУ И ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА

 1. извод из катастра непокретности са копијом плана, за предмет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига у случају да није успостављен катастар непокретности.
 2. Ако подносилац захтева није власник земљишта, односно објекта који је предмет инвестиције, доставља и уговор о закупу или уступању на коришћење предметног земљишта, односно објекта закључен са закуподавцем односно уступиоцем: физичким лицем или јединицом локалне самоуправе или црквом и манастиром, са роком важења од најмање 10 година почев од календарске године у којој се подноси захтев, а који је уписан у катастар непокретности као једини терет на предметном земљишту, односно објекту као и извод из катастра непокретности за закуподавца, односно уступиоца.
 3. За инвестиције у изградњу објеката доставља се и пројекат за грађевинску дозволу и/или идејни пројекат и/или пројекат за извођење у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, као и грађевинска дозвола, односно решење за извођење радова.