Skip to main content

Листа прихватљивих инвестиција и трошкова

2. ОПШТИ ТРОШАК

2.1. Трошкови за припрему пројекта и техничке документације, као што су накнаде за архитекте, инжењере и друге консултантске накнаде
2.2. Трошкови израде студија о процени утицаја на животну средину
2.3. Трошкови припреме документације за ИПАРД подстицаје (консултантске услуге за захтеве за ИПАРД подстицаје и захтеве за исплату)
2.4. Трошкови припреме студија изводљивости и осталих студија везаних за пројекат/пословни план

ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА У ВЕЗИ СА ИЗГРАДЊОМ

4. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

4.1. Припремни радови
4.2. Рушење и демонтажа
4.3. Земљани радови
4.4. Бетонски радови
4.5. Армирано бетонски радови
4.6. Инсталатерски радови
4.7. Столарски радови
4.8. Зидарски радови
4.9. Изолациони радови
4.10. Кровнопокривачки радови
4.11. Готове конструкције и елементи
4.12. Изградња противпожарних резервоара и хидрантске мреже

5. ЗАНАТСКИ РАДОВИ

5.1. Лимарски радови
5.2. Столарски радови
5.3. Браварски радови
5.4. Стаклорезачки радови
5.5. Гипсани радови
5.6. Подне и зидне облоге
5.7. Каменорезачки радови
5.8. Керамички радови
5.9. Подополагачки радови
5.10. Молерски радови и тапацирање
5.11. Фасадни радови
5.12. Облагање даскама, каменим плочама или плочама од вештачких материјала
5.13. Завршни монтажни радови

6. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

6.1. Електро-инсталациони радови
6.2. Водоводни и канализациони радови
6.3. Гасне инсталације
6.4. Инсталације централног грејања
6.5. Инсталације противпожарних резервоара и хидрантске мреже

8. ПЕЈЗАЖНИ РАДОВИ И ПРИЛАЗНИ ПУТЕВИ

8.1. Уређење екстеријера
8.2. Изградња унутрашњих путева и тротоара
8.3. Потпорни и заштитни зидови
8.4. Прекривање тротоара (асфалтирање, поплочавање, насипање)
8.5. Изградња тротоара

7.1. СЕКТОР РУРАЛНОГ ТУРИЗМА

7.1.1. Изградња
7.1.1.1. Категорисани објекат за пружање туристичких, односно угоститељских услуга(*)
7.1.1.2. Пратећи објекат за пружање угоститељских, односно туристичких услуга(*)
7.1.1.2.1. Туристичка инфраструктура: објекти/простор за предах, рекреацију, едукацију и забаву туриста, тематски и забавни парк, одмориштe поред путa, терен за тенис, отворени и затворени објекaт спортске рекреације, дечје игралиште, малa вештачкa акумулацијa са купалиштем, забавно рекреативнa стазa и пут, објекaт за посматрање природних реткости, објекaт за предах и краће задржавање туриста, објекaт за авантуристичке активности
7.1.1.2.2. Базен за купање, велнес објекaт
7.1.1.2.3. Складишна и продајна просторија у оквиру газдинства за храну, пиће и домаћу радиност
7.1.1.2.4. Објекат/простор за дегустацију хране и пића
7.1.1.2.5. Пејзажно уређење у оквиру туристичког пројекта
7.1.1.2.6. Простор за држање опреме за рекреацију
7.1.1.2.7. Објекат за смештај животиња и мањеж у сврху туризма
7.1.1.2.8. Инфраструктура за приступ објекту особама са инвалидитетом (санитарни објекти/инфраструктура, асфалтирање прилаза објекту, уклањање ивичњака, постављање металне конструкције и/или рампе и/или гелендера)
7.1.1.2.9. Паркинг као део туристичког пројекта
7.1.1.2.10. Остали објекти који су повезани са пројектном инвестицијом (објекти за одлагање/држање пловила, механизације и опреме у сврху обављања туристичке/угоститељске делатности)
7.1.2. Машине, механизација и опрема
7.1.2.1. Опрема за категорисане и пратеће објекте за пружање угоститељских, односно туристичких услуга (намештај, телевизијска опрема, сателитски пријемници, радио, аудио-опремa, машине и опрема за прање, сушење, пеглање), осим ситног угоститељског инвентара
7.1.2.2. Машине, механизација и опрема за одржавање простора око туристичко-угоститељског објекта, за туристичко-угоститељске сврхе (изузимајући тракторе)
7.1.2.3. Опрема за туристичку инфраструктуру
7.1.2.4. Опрема за складишне и продајне објекте/просторе за храну, пиће и домаћу радиност
7.1.2.5. Чамац и плутајући објекат за спорт и разоноду, на весла и/или мотор снаге до 5 kW, као и опрема за њихов транспорт
7.1.2.6. Опрема за уређење подручја за камповање (светлосна сигнализација, осветљење, рампе)
7.1.2.7. Опрема за пејзажно уређење у оквиру туристичког пројекта (укључујући опрему за игралишта и терене)
7.1.2.8. Бицикл са опремом и бициклистичка сигурносна опрема
7.1.2.9. Рачунар (персонални рачунар или лаптоп) и рачунарска опрема
7.1.2.10. Софтвер у сврху туристичког пројекта и израда веб сајта
7.1.2.11. Опрема за водоснабдевање и снабдевање електричном енергијом, укључујући електрични генератор, грејање, вентилацију, канализацију и климатизацију
7.1.2.12. Опрема која омогућава приступ отвореним и затвореним просторима
7.1.2.13. Опрема за санитарне објекте
7.1.3. Производња енергије из обновљивих извора енергије у циљу обављања регистроване угоститељске, односно туристичке делатности
7.1.3.1. Изградња постројења за производњу енергије из обновљивих извора, укључујући прикључак између постројења и дистрибутивне мреже/од постројења до објекта, као и елементе система даљинског грејања, и то нарочито за следеће врсте постројења:
– Постројење за соларну енергију
– Ветротурбине
– Постројење на биомасу
– Постројење на биогас (биогас настао у сопственим постројењима – дигесторима, анаеробним поступцима из биомасе и споредних производа животињског порекла који се користе у складу са прописима из области ветеринарства, добијених производњом на пољопривредном газдинству)
– Постројење за геотермалну енергију
– Системи даљинског грејања
7.1.3.2. Опрема за постројење за производњу енергије из обновљивих извора, и то:
– Постројење за соларну енергију
– Ветротурбине
– Постројење на биомасу
– Постројење на биогас (биогас настао у сопственим постројењима – дигесторима, анаеробним поступцима из биомасе и споредних производа животињског порекла који се користе у складу са прописима из области ветеринарства, добијених производњом на пољопривредном газдинству)
– Постројење за геотермалну енергију
– Топлотне пумпе

(*) Укупан капацитет категорисаног угоститељског објекта не прелази 30 индивидуалних лежајева по кориснику, при чему укупан број индивидуалних лежајева у свим категорисаним угоститељским објектима које има корисник на територији Републике Србије, није већи од 30. Кревети величине за две особе рачунају се као два индивидуална лежаја, у складу са законом којим се уређује угоститељство.