Skip to main content

Услови за исплату и поступак исплате

Поступак за одобравање исплате покреће се по Захтеву корисника подстицаја за одобравање исплате који се подноси Управи после реализације одобреног пројекта у року утврђеном у Решењу о одобравању пројекта, односно Акту о измени пројекта.

 Подносилац захтева може поднети само један захтев за исплату по истом јавном позиву.

 Након поднетог Захтева врши се контрола предметне инвестиције у зависности од сектора и то:

 • од стране ИПАРД комисије и
 • пратећих инспекција (Мин. заштите животне средине, Безбедност и здравље на раду, Фитосанитарна инспекција, Ветеринарска инспекција)

 Након позитивних налаза претходних контрола Управа врши рефундацију средстава.

ОПШТИ УСЛОВИ

 1. је реализовао инвестицију у складу са решењем о одобрењу пројекта, односно актом о измени пројекта;
 2. је инвестиција реализована безготовинским плаћањем;
 3. нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода;
 4. нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
 5. пољопривредно газдинство испуњава одговарајуће прописане услове у области: заштите животне средине, јавног здравља (са аспекта безбедности хране), безбедности и здравља на раду, као и ако предметна инвестиција испуњава наведене услове уређене прописима Европске уније у овим областима, а са којима су усклађени прописи Р. Србије;
 6. пољопривредно газдинство које има животиње испуњава и одговарајуће прописане услове у области ветеринарског јавног здравља и добробити животиња, као и ако предметна инвестиција испуњава наведене услове уређене прописима Европске уније у овим областима, а са којима су усклађени прописи Републике Србије;
 7. је предмет инвестиције обележен на начин предвиђен овим правилником;
 8. предмет инвестиције није финансиран из других извора јавног финансирања, односно, ако није у поступку за остваривање финансирања из других јавних извора финансирања;
 9. роба која је предмет набавке потиче из земље која је дата у Листи прихватљивих земаља, осим када је вредност робе без ПДВ-а испод прага за коришћење конкурентног преговарачког поступка (100.000 еур) ;
 10. рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана у периоду од 12 месеци пре подношења захтева за исплату, односно од дана оснивања за новооснована правна лица и предузетнике
 11. Катастарска парцела на којој је извршена изградња мора бити у власништву подносиоца захтева или да подносилац захтева на тој катастарској парцели има право закупа, односно коришћења, на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката, с тим да ако је катастарска парцела предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења уписаних у катастар непокретности;
 12. Опрема која је уграђена у објекат, за коју се подноси захтев за одобравање пројекта, објекат мора бити у власништву подносиоца захтева или да на њему има право закупа, односно коришћења, на период закупа, односно коришћења од најмање десет година почев од календарске године у којој се подноси захтев за одобравање пројеката, с тим да објекат који је предмет закупа, односно коришћења не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа, односно права коришћења уписаних у катастар непокретности.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

СЕКТОР МЛЕКА

 1. Да испуњава ветеринарско-санитарне услове за прераду млека у складу са прописима којима се уређује ветеринарство;
 2. Да има утврђен дневни капацитет објекта за прераду млека од:
  - 3.000 до 100.000 литара крављег млека
  - 500 до 5.000 литара овчијег и/или козјег млека

СЕКТОР МЕСА

 1. Да испуњава ветеринарско-санитарне услове за прераду меса у складу са прописима којима се уређује ветеринарство.
 2. Ако је подносилац захтева кланица мора да има утврђен минимални капацитет клања за: 10 говеда или 50 свиња или 50 оваца или 500 ћурки/гуски или 5.000 јединки живине на дан.
 3. Ако је подносилац захтева објекат за прераду: минимални капацитет за сечење или прераду од 500 кг дневно на крају инвестиције.

СЕКТОР ВОЋА

 1. Само микро, мала и средња предузећа
 2. Предузећа са прихватљивим улагањима већим од 50.000 евра

СЕКТОР ПОВРЋА

 1. Само микро, мала и средња предузећа
 2. Предузећа са прихватљивим улагањима већим од 50.000 евра

СЕКТОР ЈАЈА

 1. Само микро, мала и средња предузећа
 2. Корисници морају бити уписани у регистар одобрених објеката


СЕКТРО ГРОЖЂА

 1. Да је произвођач грожђа уписан у Виноградарски регистар у складу са законом којим се уређује вино - на крају инвестиције
 2. Да је произвођач вина уписан у Винарски регистар у складу са законом којим се уређује вино – на крају инвестиције
 3. Да има утврђен максимално могући капацитет годишње производње вина од 20.000 до 1.000.000 литара – на крају инвестиције

СЕКТОР ЖИТАРИЦА И ИНДУСТРИЈСКОГ БИЉА

 1. Само микро, мала и средња предузећа
 2. У случају прерађивача семена, морају бити уписана у Регистар прерађивача семена у складу са Законом о семену
 3. Минимална вредност инвестиције 50.000 Евра

СЕКТОР РИБЕ

 1. Примаоци морају бити уписани у Регистар објеката према закону о ветеринарству
 2. Капацитет за прераду рибе већи од 200кг рибе на дан

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – за исплату

 1. Захтев за исплату
 2. Рачуни за набавку предметне инвестиције у складу са решењем о одобравању пројекта;
 3. Отпремницу за набавку предметне инвестиције, односно међународни товарни лист;
 4. Доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, и то: потврду о преносу средстава или извод, оверене од стране банке;
 5. Гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне инвестиције;
 6. Јединствену царинску исправу ако је корисник сам извршио увоз предмета инвестиције;
 7. Сертификат о пореклу, односно уверење о кретању робе – ЕУР 1, односно увозни рачун са изјавом добављача о пореклу робе (ако је вредност робе из појединачног уговора са добављачем већа од 100.000 евра), а за робу домаћег порекла изјаву произвођача о пореклу робе;
 8. Извод из Регистра привредних субјекта који води Агенција за привредне регистре са актом о разврставању у микро, мало или средње правно лице;
 9. Извод из катастра непокретности са копијом плана за предмет инвестиције, односно препис листа непокретности ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа ако није успостављен нови операт, односно извод из земљишних књига ако није успостављен катастар непокретности;
 10. Употребна дозвола;
 11. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту инвестиције, односно седишту подносиоца захтева;
 12. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;
 13. Потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према пребивалишту, односно седишту корисника, као и према месту где се налази објекат предмета инвестиције корисника да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
 14. Потврду надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја ако корисник има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине, односно ако се објекат предмета инвестиције налази на територији аутономне покрајине;
 15. Потврду надлежног органа за послове уговарања и финансирања програма из средстава Европске уније, да се за предметну инвестицију не користе подстицаји по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;
 16. Ако је предмет инвестиције набавка робе корисник доставља изјаву од добављача да је испоручена роба нова;
 17. Картице за некретнине, постројења и опрему за лица која воде књиге по систему двојног књиговодства за годину у којој је издато решење о одобравању пројекта, оверене печатом и потписом од стране овлашћеног рачуновође или овлашћеног лица;
 18. Картице за некретнине, постројења и опрему за лица која воде књиге по систему двојног књиговодства, заједно са аналитичком картицом добављача, коју води корисник, издатим на датум подношења захтева за исплату, оверене печатом и потписом од стране овлашћеног рачуновође или овлашћеног лица;
 19. Акт органа надлежног за послове заштите животне средине којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области заштите животне средине, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области заштите животне средине у складу са законом којим се уређује процена утицаја на животну средину и прописима Европске уније са којима су усклађени прописи Републике Србије;
 20. Акт органа надлежног за послове безбедности и здравља на раду којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области безбедности и здравља на раду, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима којим се уређује безбедност и здравље на раду;
 21. Акт органа надлежног за послове ветеринарског јавног здравља и добробити животиња којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области ветеринарског јавног здравља и добробити животиња, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области ветеринарског јавног здравља и добробити животиња у складу са прописима којим се уређује ветеринарство и добробит животиња и прописима Европске уније са којима су усклађени прописи Републике Србије, у сектору млека и меса;
 22. Акт органа надлежног за послове безбедности хране биљног порекла којим се доказује да пољопривредно газдинство испуњава прописане услове у области безбедности хране биљног порекла, као и да предметна инвестиција испуњава услове из области безбедности хране биљног порекла у складу са прописима којим се уређује безбедност хране и прописима Европске уније са којима су усклађени прописи Републике Србије, у сектору воћа и поврћа.

За инвестиције у изградњу објекта

 1. Уговор са овлашћеним извођачем радова;
 2. Грађевинска књига, односно друга прописана документација у складу са прописима којима се уређује планирање и изградња;
 3. Окончана ситуација за изведене радове;
 4. Употребна дозвола.

Додатна документација

 1. Ако је корисник акционарско друштво доставља се и оснивачки акт.
 2. За плаћања извршена у страној валути у сврху одобравања захтева за исплату корисник врши обрачун у динарима према месечном курсу Европске комисије (ЕЦБ), исказаном на шест (6) децимала у месецу у којем је поднет захтев за исплату и ту вредност уписује у образац захтева за исплату.

АВАНСНА ИСПЛАТА ИПАРД ПОДСТИЦАЈА

 • Право на авансну исплату ИПАРД подстицаја корисник остварује ако: 

  • нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
  • рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана у периоду од 12 месеци пре подношења захтева за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицаја, односно од дана оснивања за новооснована правна лица и предузетнике;
  • има писану банкарску гаранцију која:
   • је издата у динарима,
   • је издата од домаће пословне банке, у складу са законом којим се уређују банке,
   • одговара износу од 110% захтеваног износа авансне исплате,
   • има рок важења од најмање 12 месеци после дана истека рока за завршетак пројекта, односно рока за подношење захтева за коначну исплату утврђеног решењем о одобравању пројекта, односно решењем о измени одобреног пројекта,
   • је безусловна, неопозива и садржи клаузулу без права на приговор и платива на први позив, или садржи сличне речи које имају исто значење, а којом се банка обавезује према Управи као примаоцу гаранције (кориснику гаранције) да ће му за случај да налогодавац о доспелости не испуни обавезу повраћаја авансно исплаћених новчаних средстава утврђену решењем директора Управе, измирити ову обавезу ако буду испуњени услови наведени у гаранцији, у складу са законом којим се уређују облигациони односи, законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и овим правилником.

  Поступак за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицаја покреће се по захтеву корисника ИПАРД подстицаја, који се подноси Управи у року од 60 дана од пријема коначног решења којим се одобрава пројекат.

  Ако је административном провером утврђено да захтев за одобравање авансне исплате ИПАРД подстицаја испуњава прописане услове, директор Управе решењем одобрава право на авансну исплату ИПАРД подстицаја и налаже исплату подстицаја на наменски рачун корисника уписан у Регистар. 


 • Уверења и потврде која се достављају уз захтев за одобравање права на ИПАРД подстицаје не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева.
  Сва документа која се достављају уз захтев гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако овим правилником није прописано другачије.
  Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.
  Управа може да затражи и додатну документацију у циљу утврђивања и провере испуњености прописаних услова за остваривање права на ИПАРД подстицаје.
  После административне обраде захтева за одобравање исплате Управа врши проверу испуњености прописаних услова у складу са овим правилником контролом на лицу места на начин и поступку који је уређен посебним прописом - Решењем
  После исплате ИПАРД подстицаја Управа проверава контролом на лицу места да ли прималац средстава наменски користи предмет инвестиције, као и да ли се придржава других обавеза у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и овим правилником.